اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش
 

آدرس سایت همایش:

http://conf.isc.gov.ir/tsb96