هفته پژوهش

۲۴ آذر ۱۳۹۳ ۹
کارآفرینی در ورزش
صنعت ورزش
تجلیل از پژوهشگران برتر
کارآفرینی
ورزش
کارآفرینی ورزشی
ورزشی
پژوهشگر برتر
سخنرانی