همایش ملی علم و کاراته

۰۴ تیر ۱۳۹۳ ۳۶
اختتامیه
اختتامیه ۲
اختتامیه ۳
اختتامیه ۶
۱
۲
۳
۴
۶
۵
۷
۸
۹
۱۱
۱۲
اختتامیه ۵
۱۶
۱۸
۱۷
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۶
۲۷
۲۵
۲۸
۲۹
۳۰
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۴۳