اخبار

برنامه درسی و امتحانی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در مقاطع کارشناسیُ کارشناسی ارشد و دکتری

برنامه درسی و امتحانی ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در قسمت برنامه های درسی سایت دانشکده قابل دستیابی است.

ادامه مطلب