اخبار

"مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی برای سومین سال پیاپی"
مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی

"مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی برای سومین سال پیاپی"

مراسم افطاری دانشجویان پرتلاش دانشکده تربیت بدنی برای ۳۵۰ نفر روز سه شنبه۹۸/۲/۲۴ باحضور : *ریاست محترم دانشگاه : دکتر مجیدی *عضو شورای شهر تبریز : دکتر نیکوخصلت *معاونت دانشجویی دانشگاه :دکتر امامعلی پور *ریاست دانشکده تربیت بدنی : دکتر بدری آذرین *ریاست دانشکده علوم اجتماعی : دکتر عباس زاده *معاونت دانشکده تربیت بدنی:دکتر وکیلی *مدیران گروه های آموزشی : دکتر امیرساسان ، دکتر اسکندرنژاد و دکتر خدادادی *مدیر امور دانشجویی دانشگاه : دکتر حجتی *مدیریت تربیت بدنی دانشگاه : دکتر اهری زاد و با حضور اکثر اساتید و کارکنان دانشکده و حضور حداکثری و پرشور دانشجویان دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب
انتخاب آقای دکتر یعقوب بدری آذرین دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی به عنوان پژوهشگر برتر

انتخاب آقای دکتر یعقوب بدری آذرین دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی به عنوان پژوهشگر برتر

انتخاب آقای دکتر یعقوب بدری آذرین دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی به عنوان پژوهشگر برتر

ادامه مطلب