مدیریت ورزشی

 مدیر گروه آموزشی مدیریت ورزشی: دکتر یعقوب بدری آذرین