برنامه درسی کارشناسی

با توجه به مصوبه 786 جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مورخ 90/7/4 پذیرش دانشجو در 3 گرایش:
                                  فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، و رفتار حرکتی
منسوخ و دو گرایش 
                                          علوم زیستی و علوم انسانی ورزش
جایگزین گرایش های قبلی شدند.