برنامه درسی دکتری


دانشگاه تبریز در مقطع دکتری رفتار حرکتی پذیرش دانشجو ندارد.


دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید دکتری رفتار حرکتی را دریافت نمایند.
آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۳۹۳