برنامه درسی دکتری


دانشگاه تبریز در مقطع دکتری رفتار حرکتی پذیرش دانشجو ندارد.


دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید دکتری رفتار حرکتی را دریافت نمایند.