اعضای هیئت علمی

 در گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پنج نفر عضو هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی به طور تمام وقت فعال هستند.

 

دکتر وحید ساری صرّاف

دانشیار فیزولوژی ورزشیدکتر رامین امیر ساسان


دانشیار فیزیولوژی ورزشی

 
دکتر افشار جعفری

دانشیار فیزیولوژی ورزشی
دکتر سعید دباغ نیکوخصلت

دانشیار فیزلوژی ورزشی 

دکتر جواد وکیلی

استادیار فیزیولوژی ورزشی  

 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۶