هیئت علمی

در گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پنج نفر عضو هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی به طور تمام وقت و یک نفر مربی فعال هستند.
دکتر محمد تقی اقدسی

استاد یادگیری حرکتی
 
دکتر مهتا اسکندرنژاد

دانشیار رفتار و کنترل حرکتی دکتر شیرین یزدانی

استادیار بیومکانیک ورزشی

الهه پیرعلایی
کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(مربی)دکتر سید حجت زمانی

استادیار رفتار حرکتی
دکتر زهرا فتحی رضائی

استادیار رفتار حرکتی
 
آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۳۹۵