هیئت علمی

در گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پنج نفر عضو هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی به طور تمام وقت  فعال هستند.

دکتریعقوب بدری آذرین

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتر فریبا عسکریان

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتر فاطمه عبدوی

استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

 

 
 
دکتر محمدرسول خدادادی
استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی


دکتر وجیهه جوانی

استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی


آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۴
تعداد بازدید:۳۷۹۷