معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر جواد وکیلی

استادیار فیزیولوژی ورزشی