مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر یعقوب بدری آذرین

دانشیار مدیریت ورزشی