برنامه درسی و امتحانی کارشناسی ورودی های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ در نیم سال اول ۹۶

برنامه درسی و امتحانی کارشناسی تربیت بدنی

علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش ورودی های 93, 94

و کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ورودی 95

 

 
 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل