اعضا هیات علمی

 
 دکتر اسکندرنژاد, مهتا                                                                                                         
دانشیار رفتار و کنترل حرکتی
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر اقدسی, محمدتقی                                                                                                        
استاد یادگیری حرکتی 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
دکتر امیرساسان, رامین                                                                                                       
دانشیار فیزیولوژی ورزشی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
دکتر بدری آذرین, یعقوب                                                                                                    
دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
دکتر بهزادنیا, بهزاد                                                                                                      

 
استادیار رفتار حرکتی
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            
دکتر پیرعلایی, الهه 
 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
آدرس ایمیل: epiralaiy@tabrizu.ac.ir
تلفن:  04133393392 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 دکتر جوانی, وجیهه
                                                                                                     
استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی
آدرس ایمیل:  v.javani@tabrizu.ac.ir 
تلفن:  04133393392 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 دکتر جعفری, افشار                                                                                                     
دانشیار فیزیولوژی ورزشی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 دکتر خانی, مصطفی 
استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 دکتر خدادادی, محمد رسول                                                                                           
استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 دکتر دباغ نیکوخصلت, سعید                                                                                               
دانشیار فیزلوژی ورزشی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
دکتر زمانی, سید حجت                                                                                                      
استادیار رفتار حرکتی
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
دکتر ساری صراف, وحید                                                                                                     
دانشیار فیزولوژی ورزشی
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 دکتر عبدوی, فاطمه                                                                                                          
استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر عسکریان, فریبا                                                                                                        
دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر فتحی رضایی, زهرا                                                                                                   
استادیار رفتار حرکتی
آدرس ایمیل: zahra.fathirezaie@gmail.com 
تلفن:  04133393392 
رزمه: http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/z.fathirezaie/?lang=fa-ir
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 دکتر قیامی راد, امیر 
استادیار گروه بیومکانیک ورزشی
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 دکتر وکیلی, جواد                                                                                                             
استادیار فیزیولوژی ورزشی  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   دکتر یزدانی, شیرین                                                                                                       
استادیار بیومکانیک ورزشی 
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷