اعضا هیات علمی

ردیف 
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   سعید   نیکوخصلت   دکتری   فیزیولوژی ورزشی   دانشیار 
 2   افشار   جعفری   دکتری تخصصی   فیزیولوژی ورزشی (گرایش سلولی-مولکولی)   دانشیار 
 3   وحید   ساری صرّاف   دکتری   فیزیولوژی ورزشی )گرایش ایمنی شناسی ورزشی(   دانشیار 
 4   یعقوب   بدری آذرین   دکتری   مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی   دانشیار 
 5   فریبا   عسکریان   دکتری   مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی   دانشیار 
 6   محمد تقی   اقدسی   دکتری   رشد تکاملی حرکتی و یادگیری   استاد 
 7   رامین   امیرساسان   دکتری   فیزیولوژی ورزشی   دانشیار 
 8   مهتا   اسکندرنژاد   دکتری   رشدتکامل و یادگیری حرکتی   دانشیار 
 9   فاطمه   عبدوی   دکتری   مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی   استادیار 
 10   جواد   وکیلی   دکتری   فیزیولوژی ورزشی   استادیار 
 11   شیرین   یزدانی   دکتری   بیومکانیک ورزشی   استادیار 
 12   الهه   پیرعلایی   کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی   رفتار حرکتی   مربی 
 13   محمدرسول   خدادادی   دکتری   مدیریت برنامه ریزی ورزشی   استادیار 
 14   سیدحجت   زمانی ثانی   دکتری   رفتار حرکتی   استادیار 
 15   زهرا   فتحی رضائی   دکتری   رفتار حرکتی   استادیار 
 16   وجیهه   جوانی   دکتری   مدیریت برنامه ریزی ورزشی   استادیار 
17 مصطفی خانی دکتری فیزیولوژی ورزشی استادیار
18 امیر قیامی راد دکتری بیومکانیک ورزشی استادیار