اسامی کارکنان

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمیزان تحصیلاتشماره تماسimageName
  
1آقای احمد موتابرئیس اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی3254motab.png
2خانم میترا جعفریرئیس اداره خدمات اداری و مالیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی3257jafari.png
3خانم سوسن احمدیکارشناس مسئول آموزشکارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی3397ahmadi.png
4خانم رقیه حیدریکارشناس آموزشکارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش3397heydari.png
5خانم فریده اصل خداپسندکارشناس مسئول کتابخانهکارشناسی علوم تربیتی3252khodapasand.png
6آقای علیرضا داداش زادهمسئول دفترکارشناسی دبیری زبان انگلیسی3258dadashzadeh.png
7آقای خلیل پیرایش اسلامیانمسئول آزمایشگاهکاردانی بهداشت محیط3182pirayesh.png
8آقای فریدون نوروزیمتصدی خدمات (آبدارخانه) و انباردار3248norozi.png
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.