اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمیزان تحصیلاتشماره تماس
1آقای احمد موتابرئیس اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی3254
2خانم میترا جعفریرئیس اداره خدمات اداری و مالیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی3257
3خانم سوسن احمدیکارشناس مسئول آموزشکارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی3397
4خانم رقیه حیدریکارشناس آموزشکارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش3397
5خانم فریده اصل خداپسندکارشناس مسئول کتابخانهکارشناسی علوم تربیتی3252
6آقای علیرضا داداش زادهمسئول دفترکارشناسی دبیری زبان انگلیسی3258
7آقای خلیل پیرایش اسلامیانمسئول آزمایشگاهکاردانی بهداشت محیط3182
8آقای فریدون نوروزیمتصدی خدمات (آبدارخانه) و انباردار3248