فرم های پروپوزال

تعداد بازدید:۵۷۵۳

به نام خدا
طرح واگذاری پرداخت هزینه پایاننامه های کارشناسی ارشد به دانشکده ها

در راستای تمرکززدایی، افزایش سرعت کار و تسهیل امور مربوط به اجرای پایاننامه های کارشناسی ارشد، از اول سالتحصیلی 94-1393 رویه تهیه پروپوزال و نحوه پرداخت هزینه ها بر اساس گردش کاری زیر در دانشکده ها صورت گیرد:
 

 

1- ارائه عنوان پیشنهادی پایاننامه توسط استاد راهنما و دانشجو به گروه آموزشی مربوطه

2- طرح عنوان پیشنهادی در شورای تحصیلات تکمیلی گروه توسط استاد راهنما و تائید و ابلاغ آن به دانشجو

3- نگارش پروپوزال توسط دانشجو و ارائه آن به گروه آموزشی با هماهنگی استاد راهنما و طرح و تصویب آن در شورای تحصیلات تکمیلی گروه

4- ارسال مصوبه به همراه پروپوزال و سایر مدارک از سوی مدیر گروه آموزشی به دانشکده برای طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

5- تصویب پروپوزال در شورای دانشکده و ابلاغ آن به دانشجو و ارسال رونوشت به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، مدیر گروه آموزشی و اساتید راهنما و مشاور پایاننامه

تبصره: دانشکده ها می توانند اختیارات مربوط به بند 5 را به گروه های آموزشی تفویض نمایند.

6- ثبت اطلاعات پایاننامه در تبریزداک و ایران داک توسط دانشجو و ارائه رسید آن به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

7- ابلاغ مصوبه دانشکده و ارسال پروپوزال به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده برای کنترل مدارک، تکمیل قرارداد و تهیه پیشنویس احکام اساتید راهنما و مشاورخارج از دانشگاه

8- صدور حکم اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه و تائید قرارداد اجرای طرح پایاننامه با امضای رئیس دانشکده

9- ارسال پروپوزال به همراه مدارک و قرارداد تکمیل شده به حسابداری دانشکده برای ثبت آن در سیستم مالی پرداخت هزینه پایاننامه و بایگانی یک نسخه از قرارداد در پرونده دانشجو

10- تکمیل فرم ها و ارائه مدارک مربوط به هزینه های انجام شده از طرف دانشجو و استاد راهنما به حسابداری دانشکده در موعد مقرر


11- تنظیم سند و پرداخت هزینه ها توسط حسابداری دانشکده پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز

 

برای دریافت فرم های جدید پروپوزال در قسمت فرم ها، بر اساس رشته مورد نظر انتخاب شود.

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۰