تازه های کتاب

تعداد بازدید:۳۲۲۵

کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت ماه 1393

فیزیولوژی ورزشی

عنوان

نویسنده

مترجم

ناشر

عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت

دیوید جونز

قراخانلو   و همکاران

حتمی

راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی

ادموند اکودو

قراخانلو و همکاران

حتمی

تغذیه ورزش

آسکر آی جاکندروپ

محبی و همکاران

حتمی

تئوری و روش شناسی تمرین

بومپا

حامدی نیا و همکاران

حتمی

فیزیولوژی ورزش پیشرفته

پیتر فرلی

میردار و همکاران

حتمی

فیزیولوژی ورزشی

اسکات پاورز

احمدی زاد و همکاران

حتمی

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آدامز

رحمانی نیا و همکاران

حتمی

پاسخ های قلبی عروقی به فعالیت ورزشی

ژیانگ

دریانوش و همکاران

حتمی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

مک لارن

دریا نوش و همکاران

حتمی

فیزیولوژی پیشرفته عصبی عضلانی

گاردینر

نظرعلی

حتمی

فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل

جی کرامر

گائینی، دریا نوش

حتمی

عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۳