اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۳۶۲۲۵

اعضای هیات علمی

گروه

ایمیل و رزومه

شماره تماس

(پیش شماره: 041)

 

دکتر مهتا اسکندرنژاد

دانشیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

رشد و یادگیری حرکتی

m.eskandarnejad@tabrizu.ac.ir

33393249

دکتر محمد تقی اقدسی

استاد گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

یادگیری حرکتی 

mt_aghdasi@tabrizu.ac.ir

33393250

دکتر رامین امیرساسان

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی تمرین و تغذیه ورزشی

amirsasan@tabrizu.ac.ir

33393255

دکتر یعقوب بدری آذرین

استاد گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

badriazarin-y@tabrizu.ac.ir

33393258

دکتر بهزاد بهزادنیا

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

روانشناسی انگیزشی

behzadnia@tabrizu.ac.ir

33393384

دکتر الهه پیرعلائی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

epiralaiy@tabrizu.ac.ir

33393392

دکتر وجیهه جوانی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

v.javani@tabrizu.ac.ir

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/v.javani/?lang=en-gb

33393391

دکتر مصطفی خانی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

khani_ms@tabrizu.ac.ir

33393251

دکتر محمد رسول خدادادی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

m.khodadadi@tabrizu.ac.ir

r.rmkh90@gmail.com

33393395

دکتر سعید دباغ نیکوخصلت

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

nikookheslat@tabrizu.ac.ir

33393255

دکتر سید حجت زمانی ثانی

دانشیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

روان شناسی ورزشی 

h.zamani@tabrizu.ac.ir

33393247

دکتر وحید ساری صراف

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

sarraf@tabrizu.ac.ir

33393394

دکتر فاطمه عبدوی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

fatemehabdavi@tabrizu.ac.ir

33393249

33393388

دکتر فریبا عسکریان

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

askarian@tabrizu.ac.ir

33393391

دکتر زهرا فتحی رضایی

دانشیار  گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

رفتار حرکتی  

zahra.fathirezaie@gmail.com

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/z.fathirezaie/?lang=fa-ir

33393392 

دکتر امیر قیامی راد

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

بیومکانیک ورزشی و توانبخشی ورزشی

a.ghiamirad@tabrizu.ac.ir

33393394

دکتر جواد وکیلی

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

vakili.tu@gmail.com

33393251

دکتر شیرین یزدانی

دانشیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

بیومکانیک ورزشی  

sh_yazdani@tabrizu.ac.ir

33393391

دکتر سجاد پاشایی

استادیار مدیریت ورزشی

pashaie.s@tabrizu.ac.ir

33393247

64781d4b42e90-doktor-pashayi.jpg

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲