اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۱۷۹۵۱

اعضای هیات علمی

گروه

ایمیل و رزومه

شماره تماس

(پیش شماره: 041)

 

دکتر مهتا اسکندرنژاد

دانشیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

رشد و یادگیری حرکتی

 

m.eskandarnejad@tabrizu.ac.ir

33393249

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/1cf2825ff6.jpg

دکتر محمد تقی اقدسی

استاد گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

یادگیری حرکتی 

 

mt_aghdasi@tabrizu.ac.ir

33393250

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/722_9eea3394-42a1-4ccc-a431-6becccc118f1.jpg

دکتر رامین امیرساسان

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی تمرین و تغذیه ورزشی

 

amirsasan@tabrizu.ac.ir

33393255

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/243_cad14dec-81cc-40f1-9116-d5859ea4b248.jpg

دکتر یعقوب بدری آذرین

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

 

badriazarin-y@tabrizu.ac.ir

33393258

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C%20/BADRI.jpg

دکتر بهزاد بهزادنیا

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

روانشناسی انگیزشی

 

behzadnia@tabrizu.ac.ir

33393388

1545744098-photo-2018-12-25-16-45-44.jpg

دکتر الهه پیرعلائی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

 

epiralaiy@tabrizu.ac.ir

33393392

http://sport.tabrizu.ac.ir/images/sport/fa/page/editor/2018/1530341764-0111.jpg

دکتر وجیهه جوانی

استادیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

 

v.javani@tabrizu.ac.ir

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/v.javani/?lang=en-gb

33393391

http://sport.tabrizu.ac.ir/images/sport/fa/page/editor/2018/1545744055-img-4671.jpeg

دکتر مصطفی خانی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

 

khani_ms@tabrizu.ac.ir

33393251

1496306813-1502291088.jpg

دکتر محمد رسول خدادادی

استادیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

 

m.khodadadi@tabrizu.ac.ir

r.rmkh90@gmail.com

33393395

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/khodadad.png

دکتر سعید دباغ نیکوخصلت

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

 

nikookheslat@tabrizu.ac.ir

33393255

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/NIKOO.jpg

دکتر سید حجت زمانی ثانی

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

روان شناسی ورزشی 

 

h.zamani@tabrizu.ac.ir

33393247

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C%20/Seyed%20Hojjat-%20Zamani%20Sani.jpg

دکتر وحید ساری صراف

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

 

sarraf@tabrizu.ac.ir

33393394

235_72ca7e91-939c-4767-863e-bba1053f5a67.jpg

دکتر فاطمه عبدوی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

 

fatemehabdavi@tabrizu.ac.ir

33393249

33393388

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/d%20abdavi.jpg

دکتر فریبا عسکریان

دانشیار گروه مدیریت ورزشی

تخصص و علاقمندی:

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

 

askarian@tabrizu.ac.ir

33393391

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/askarian.jpg

دکتر زهرا فتحی رضایی

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

رفتار حرکتی  

 

zahra.fathirezaie@gmail.com

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/z.fathirezaie/?lang=fa-ir

33393392 

http://www.tabrizu.ac.ir/Images/Content/Physical%20Education%20and%20Sport%20Sciences/9.jpg

دکتر امیر قیامی راد

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

بیومکانیک ورزشی و توانبخشی ورزشی

 

a.ghiamirad@tabrizu.ac.ir

33393394

http://sport.tabrizu.ac.ir/images/sport/en/page/editor/2017/1496314260-1362943495.jpg

دکتر جواد وکیلی

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی

تخصص و علاقمندی:

فیزیولوژی ورزشی

 

vakili.tu@gmail.com

33393251

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/عکس%203در%204.jpg

دکتر شیرین یزدانی

استادیار گروه رفتار حرکتی

تخصص و علاقمندی:

بیومکانیک ورزشی  

 

sh_yazdani@tabrizu.ac.ir

33393391

http://tabrizu.ac.ir/Images/Content/faculty/yazdnani.jpg

 

 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۹