برنامه درسی ارشد

تعداد بازدید:۲۰۸۴
 در حال حاضر، در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  سه گرایش

مدیریت ورزشی محض(گرایش قدیم)،

مدیریت بازاریابی در ورزش (گرایش جدید)

مدیریت رویدادهای ورزشی (گرایش جدید) 

فعال است. دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید مدیریت ورزشی را دریافت نمایند.
آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۳