مدیر گروه مدیریت ورزشی

تعداد بازدید:۲۹۰۰

دکتر محمد رسول خدادادی 

استادیار مدیریت ورزشی 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۶