هیئت علمی

تعداد بازدید:۵۱۲۵
در گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پنج نفر عضو هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی به طور تمام وقت  فعال هستند.

دکتریعقوب بدری آذرین

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

 

دکتر فریبا عسکریان

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتر فاطمه عبدوی

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی


 

 
 
دکتر محمدرسول خدادادی
استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
 

دکتر وجیهه جوانی

استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹