هیئت علمی

تعداد بازدید:۳۱۳۹
در گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی هفت نفر عضو هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی به طور تمام وقت  فعال هستند.
دکتر محمد تقی اقدسی

استاد یادگیری حرکتی
 
دکتر مهتا اسکندرنژاد

دانشیار رفتار و کنترل حرکتی دکتر شیرین یزدانی

استادیار بیومکانیک ورزشی

 دکتر سید حجت زمانی

استادیار رفتار حرکتی
دکتر زهرا فتحی رضائی

استادیار رفتار حرکتی

 


دکتر امیر قیامی راد

استادیار بیومکانیک ورزشی


 
1496314260-1362943495.jpg
 
دکتر بهزاد بهزادنیا
استادیار رفتار حرکتی 
1545744098-photo-2018-12-25-16-45-44.jpg

 
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۹